Techeles part 5

Techeles part 5

Fifth and final segment in a series on Techeles. This segment deals a letter by HG”R Moshe Tzuriel shlita, text below.

https://www.facebook.com/RabbiMosheTzuriel/posts/1426936767517493

שאלה: עלה בדעתי לתלות חוטי תכלת בבגד ציצית שלי, כי ראיתי כמה אנשים שעשו כך. אבל לאחרונה פרסמו כמה רבנים מהחרדים שאין לעשות כך. [א] טענו שיש בזה גאוה [ב] טענו שגדולי הדור לא נהגו כך [ג] טענו שהאריז”ל אמר שהמשיח יבוא לפני גילוי התכלת. ועדיין לא בא. מה נכון לי לעשות? האם אני מקלקל בזה משהו?
תשובה: ודאי שראוי לך לתלות חוטי תכלת בבגד ציצית שלך. [א] אין בזה גאוה, כמו שאין בזה גאוה שאלפי אנשים מניחים תפילין של רבנו תם לראשיהם, כל בוקר אחרי חזרת הש”ץ, למרות שאין גדולי הדור עושים כך. [ראה דברי החיד”א המובאים ב”שערי תשובה” לשולחן ערוך (או”ח לד ס”ק ב)]. הוא חשש גאוה כאשר האדם הוא יחיד בזה, ולא כשיש אלפים כמוהו העושים כך. לְמַה הדבר דומה? לפני כמה מאות שנים כתב מהר”י ברונא (שו”ת סי’ צו) כי בחור הלובש טלית קטן על בגדיו בחוץ, הוא יוהרא [גאוה] “ואינו אלא מן המתמיהים”. אבל בזמן הזה שמאות אלפי בחורים ממוצא אשכנז נוהגים כך, מי יאמר שיש בזה יוהרא? מי מהרבנים המונע מהם לנהוג כך?
[גם אריז”ל שחשש לזה מפני יוהרא (שער הכוונות, ענין ציצית, סוף דרוש ו’), זה רק מפני כי בזמנו לא הלכו רוב האנשים עם החוטים בחוץ. והוא לא ראה דברי השולחן ערוך (או”ח ח’ סעיף יא) שיש ללבוש בגד ציצית על הבגדים, כי השולחן ערוך לא נדפס בזמנו].
[ב] מה שטענו כי גדולי הדור לא נהגו כך בעצמם, אין בזה מניעה ממי שרוצה לקיים ספק מצוה דאורייתא. שהרי התורה ציותה לתלות גם חוט לבן וגם חוט תכלת. בגמרא נתנו עצות איך לבדוק אם הצבע שצבעו בו את החוט הוא באמת תכלת (מנחות מב, ב – מג ,א) וכיון שהמנפיקים חוטים אלו למכירה [מהחלזון] בחנו הדברים, עליהם יש לסמוך.
שאלתי את מורי ורבי הרב שריה דבליצקי זצ”ל אם אטיל חוט תכלת ושמא אינו תכלת האמתי, שמא קלקלתי את המצוה, שאין כל החוטים לבנים? וענה לי שהצבע אינו משנה קיום המצוה. יש רק מנהג בעלמא שהחוטים יהיו אותו צבע של הבגד, אבל אינו מעכב. ואמר לי שכיון שזה ספק קיום דאורייתא בכל רגע ורגע, ראוי להחמיר ולקיים ללבוש בגד עם תכלת.
מה שגדולי הדור אינם מדייקים ללבוש התכלת, אינה ראיה. כמו שכמעט רובם ככולם אינם מתפללים תפילת שחרית כוותיקים כל ימות השנה, וכמו שרובם ככולם אינם מניחים תפילין כל היום. האם יעלה על הדעת שאדם פשוט אין ראוי לו לקיים מצוות אלו, אם נְשָׂאוֹ לבו לכך?
בשם הרב חיים ולוז’ין שאמר בשם הגר”א בענין הנחת תפילין כל היום, הביאו: “וליוהרא לא חיישינן. והלואי שגם הרואים יעשו כך. ואמר בשם רבו הגר”א ז”ל דבזמן הזה אינו שייך יוהרא, ואדרבה נכון לפרסם… והעיקר שיהיה הכל לשם שמים”. (הנהגת כתר ראש-ארחות חיים, בסידור הגר”א, ס”ק טו).
[ג] מה שטענו כי מנועים אנו מהתכלת כי המשיח עוד לא בא, על ידי שימוש במחשב-נתונים, חיפשתי בכל כתבי האריז”ל, ולא מצאתי שיאמר כך. אלא ב”שער הכוונות” (ענין הציצית, דרוש ד’) אומר שהיה לנו תכלת בזמן שבית המקדש היה קיים. ואומר “שאין לנו תכלת בזמן הזה”. אבל פשטות דבריו שמדבר על זמנו הוא, לפני קרוב לחמש מאות שנה. ולא קבע שאינו עתיד להיות לנו עד שיבוא משיח. וגם לא קבע שיש תנאי בדבר שיהיה בית המקדש קיים. כנראה מתנגדי התכלת טעו לומר כך בשמו מתוך זכרונם הם, והיום מצטטים את דבריהם בלי שיש לכך שום בסיס, לא בזוהר ולא באריז”ל.
הבטחות רבות אמרו חז”ל ללובשי ציצית. אם תדייק תמצא שהרבה מההבטחות שייכות דוקא ללבישת חוט התכלת. על המקרא (במדבר טו, לט) “וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה’ ” אמרו בירושלמי (ברכות פ”א הלכה ב):
“וראיתם אותו, כדי שיהא ניכר בין הצבועים. תני בשם ר’ מאיר ‘וראיתם אותה’ [לשון נקבה, כמו שראוי למלת ציצית] אין כתיב כאן אלא “וראיתם אותו” מגיד שכל המקיים מצות ציצית כאילו מקבל פני שכינה. מגיד שהתכלת דומה לים, והים דומה לעשבים, ועשבים דומין לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד. והכסא דומה לספיר דכתיב “ואראה והנה על הרקיע אשר על ראש הכרוב כאבן ספיר כמראה דמות כסא”.
ובתלמוד בבלי אמרו (סוטה יז, א) דרש רבא בשכר שאמר אברהם אבינו “אם מחוט ועד שרוך נעל” (בראשית יד, כג) זכו בניו לשתי מצוות, חוט של תכלת ורצועה של תפלין. בשלמא רצועה של תפלין דכתיב “וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך, ויראו ממך” ותניא ר’ אליעזר הגדול אומר אלו תפלין שבראש. אלא חוט של תכלת מאי היא? דתניא היה ר’ מאיר, אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד שנאמר (שמות כד, י) “ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר” (צבע השמים הוא בודאי תכלת!] וכתיב “כמראה אבן ספיר דמות כסא”:
מי ראה כל ההבטחות האלו ולא תחשוק נפשו לזכות למצוה יקרה זו? ולכן אל תשמע לדברי המייאשים אותך מזה.

Please consider sponsoring my videos by contacting me directly or through Patreon,
https://www.patreon.com/rygb


You may also like

Techeles part 4
24:03
Please consider sponsoring my videos by ...
Techeles part 3
20:38
The main objections to Murex Trunculus, from ...
Techeles part 2
21:24
Second in a series on Techeles. The Gemara in ...
Techeles part 1
21:15
First in a series on Techeles. This segment ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *